O PROJEKCIE

Zapraszamy do udziału w badaniach diagnostycznych oraz szczepieniach przeciw WZW. Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób kierowanych do leczenia łącznie o 39.850 i objęcie szczepieniami 11.950 osób.

W efekcie realizacji projektu w niedalekiej przyszłości system opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim nie będzie musiał zajmować się dużą liczbą pacjentów cierpiących z powodu skutków nieleczonego zapalenia wątroby (typ B i C).

Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, skierowany do osób fizycznych będących w wieku aktywności zawodowej tj. 20-64 lata, które nie leczą się z powodu WZW B i C, a także nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-diagnostycznym w związku z zakażeniem WZW B lub C, finansowanym z NFZ, jak również nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego Beneficjenta, finansowanego ze środków publicznych.

Łącznie w projekcie weźmie udział 265.551 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

DLA KOGO?

Projekt kierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej tj. 20-64 lata, u których nie stwierdzono wcześniej WZW oraz nie byli leczeni wcześniej z powodu WZW, u których stwierdzono następujące czynniki ryzyka:

 • wielokrotnie hospitalizowanych (dwukrotnie i więcej w ostatnich 5-latach),
 • kobiety u których wykonano co najmniej dwa cięcia cesarskie,
 • osób, u których przeprow. transfuzję (przetoczenie) krwi lub preparatów krwiopoch. przed 1992 r., (szacowana gr. – około 5% populacji),
 • osób, które przyznały się do przynajmniej jednokrotnego przyjęcia narkotyku we wstrzyknięciu,
 • osób posiadających tatuaże,
 • osób posiadających partnera zakażonego HBV, HCV,
 • osób, które miały wielu partnerów seksualnych lub z chorobami przenosz. drogą płciową w historii,
 • osób osadzonych w zakładach karnych,
 • osób zarażonych HIV,
 • osób przyjmujących leki cytotoksyczne lub immunosupresyjne,
 • pacjentów poddawanych hemodializom,
 • dawców krwi, plazmy, organów, tkanek lub nasienia,
 • osób po przeszczepach organów,
 • kobiet ciężarnych,
 • personelu medycznego oraz służb bezpieczeństwa publicznego,
 • pacjentów szpitali psychiatrycznych.

DZIAŁANIA

Projekt oparty jest na dwóch głównych zadaniach:

Zadanie 1. Działania edukacyjne czyli szeroko zakrojona akcja informacyjna oraz cykl wykładów w każdej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które dotyczyły będą profilaktyki, transmisji oraz korzyści wynikających z wczesnego wykrywania i profilaktyki zakażeń WZW.

Zadanie 2. Badania diagnostyczne wraz ze szczepieniami – w ramach zadania zaproszeni zostaną mieszkańcy z grupy docelowej, którzy wyrażą chęć włączenia do udziału w programie i spełniają kryterium – osoby w wieku aktywności zawodowej w grupie wiekowej 20-64 lata, nieleczone z powodu WZW typu B i C, należące do określonych grup ryzyka. Zostaną one poddane badaniom diagnostycznym krwi, a wyłoniona grupa szczepieniom przeciw WZW typ B.