POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do programu pn. „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
  NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290,
  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego
 2. Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie/spotkanie spotkanie w ramach projektu „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., ul. Świderska 114a, 03-128 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Indywidualna Praktyka Lekarska Wiesława Pudzianowska, Widok 28, 26-600 Radom oraz podmioty z nimi współpracujące. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
 5. Moje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Podawane dane będą przechowywane w Urzędzie przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;
 8. Posiadam prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Urzędu wobec mnie nie zostanie zrealizowane;
 11. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 12. Urząd nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu rejestracji na szkolenie/spotkanie. Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.